19.05.2019 15:30 0 raz

Puck: Program rewitalizacji do aktualizacji

źródło: Google Maps

Władze Pucka zapraszają do zgłaszania projektów rewitalizacyjnych na "obszarze zdegradowanym" miasta. O pożyczkę rewitalizacyjna mogą ubiegać się przedsiębiorcy szkoły czy stowarzyszenia.

Miejscowy samorząd uruchomił procedurę aktualizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2023”. Jak wyjaśniają urzędnicy, zgłaszane mogą być projekty rewitalizacyjne, które w sposób przyczynią się do rozwiązywania problemów zdiagnozowanych w ramach LPR. Wpisane projekty będą mogły ubiegać się o pożyczkę rewitalizacyjną udzielaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Warunkiem uzyskania tejże pożyczki rewitalizacyjnej jest realizacja projektu na terenie zdegradowanym, objętym programem rewitalizacji.

Realizowane projekty powinny mieć na celu aktywizację społeczną i gospodarczą zdegradowanych obszarów miejskich, a w szczególności powinny rozwiązywać zjawiska problemowe ze sfery społecznej oraz gospodarczej lub przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej lub środowiskowej.

Zakres Projektów możliwy do wsparcia w formie pożyczki rewitalizacyjnej obejmuje przedsięwzięcia w zdegradowanych obszarach objętych programem rewitalizacji, a w szczególności: rewaloryzację, modernizację i adaptację istniejącej zabudowy, zagospodarowanie przestrzeni publicznych, dostosowanie budynków do funkcji społecznych, gospodarczych, rekreacyjnych, kulturalnych i edukacyjnych.

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne do objęcia zapisami Lokalnego Programu Rewitalizacji mogą zgłaszać: przedsiębiorcy, instytucje edukacyjne, szkoły wyższe, instytucje rynku pracy, kluby sportowe, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego, organizacje pozarządowe, instytucje pomocy i integracji społecznej, instytucje kultury, kościoły i związki wyznaniowe.

Nabór propozycji przedsięwzięć trwa do 31 maja 2019 r. Propozycje należy zgłaszać na załączonej fiszce, drogą pocztową lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Pucku, ul. 1 Maja 13, w Biurze Obsługi Interesanta. Propozycje projektów zostaną poddane weryfikacji przez zespół roboczy ds. rewitalizacji.

Dodatkowe informacje dot. naboru projektów można uzyskać u p. Agnieszki Robak, w pok. 106., tel. 58 673 05 40. e-mail: fundusze @miasto.puck.pl .


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...

Chcesz przeczytać więcej?

Wyłącz adblocka.

Dziękujemy :)


ODBLOKUJ NADMORSKI24