17.07.2018 10:06 3 Natalia/Pomorskie.eu

Nowe pociągi jeszcze w tym roku wyjadą na pomorskie tory

Zdjęcie ilustracyjne/archiwum TTM

Będą nowoczesne, komfortowe, dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, rodziców z dziećmi i rowerzystów – już niebawem pomorski tabor zasili pięć pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych Impuls. Samorząd województwa pomorskiego podpisał umowę z firmą Newag SA na ich dostawę.

W podpisaniu umowy (16 lipca) na zakup co najmniej pięciu nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych Impuls wzięli udział Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego, Ryszard Świlski, członek zarządu wpjewództwa, oraz Zbigniew Konieczek, prezes firmy Newag SA.

Źródło: UMWP

Źródło: UMWP

Z badań przeprowadzonych przez Urząd Transportu Kolejowego wynika, że mieszkańcy Pomorza korzystają z połączeń kolejowych najchętniej w Polsce. Cieszymy się więc, że już wkrótce do ich dyspozycji zostaną oddane nowoczesne pociągi Impuls, dostosowane do potrzeb pasażerów XXI wieku, czyli odpowiednie dla osób z niepełnosprawnościami, podróżujących z dziecięcymi wózkami, rowerzystów. Pociągi będą szybkie oraz zostaną wyposażone w nowoczesne systemy, które zapewnią pasażerom komfortowe warunki podróży. Zamówione przez samorząd pociągi to zupełnie nowa jakość na pomorskich torach. Do tej pory inwestowaliśmy w tabor spalinowy. Teraz czas na składy elektryczne – mówi marszałek Mieczysław Struk.

Prezes Zbigniew Konieczek zapewnił, że dostarczenie wszystkich pojazdów będzie możliwe szybciej niż początkowo zakładano. Już pod koniec pierwszego kwartału 2019 r. po pomorskich torach będą kursować wszystkie zamówione pociągi.

Pojazdy zostaną skierowane do obsługi kolejowych przewozów pasażerskich w województwie pomorskim na liniach:

– Słupsk–Lębork–Wejherowo–Gdynia Główna;

– Elbląg–Malbork–Tczew–Gdańsk Główny–Gdynia Główna.

Będą mogły też obsługiwać połączenia na zelektryfikowanej linii PKM: Gdańsk Główny/Gdańsk Wrzeszcz–Gdańsk Port Lotniczy–Gdańsk Osowa–Gdynia Główna, Kościerzyna–Gdańsk–Gdynia, Kartuzy–Gdańsk, a także Kartuzy–Somonino, w przypadku modernizacji linii do Kartuz oraz linii 201 z Kościerzyny przez Gdańsk-Osową do Gdyni oraz sfinansowania dokumentacji przygotowawczej w postaci Studium Wykonalności przedmiotowego projektu. Zakupione nowe pojazdy będą sukcesywnie zastępować wyeksploatowane i niespełniające oczekiwań mieszkańców pojazdy serii EN57.

Elek­tryczne zespoły trak­cyjne z rodziny Impuls będą pojaz­dami nisko­po­dło­go­wymi z jed­no­prze­strzen­nym wnę­trzem, wypo­sa­żo­nym m.in. w pełny monitoring wnę­trza, kli­ma­ty­za­cję i nowo­cze­sny sys­tem infor­ma­cji pasa­żer­skiej. Niska pod­łoga umoż­li­wia­ć będzie łatwe wsia­da­nie i wysiadanie. Wnę­trze zostanie dostosowane do prze­wozu osób o ogra­ni­czo­nej moż­li­wo­ści poru­sza­nia się – prze­wi­dziano pod­jazdy (pochylnie), wysu­wane stop­nie, szerokie prze­jazdy oraz miej­sce do przewozu wóz­ków i rowe­rów. Nowo­cze­sne toa­lety będą z obie­giem her­me­tycz­nym, zgodne z wyma­ga­niami TSI. Wysoki kom­fort podró­żo­wa­nia zapewniony będzie dzięki nowo­cze­snemu ukła­dowi biegowemu oraz wydajnej kli­ma­ty­za­cji i ogrze­wa­niu z auto­ma­tyczną regulacją, opty­malne wła­ści­wo­ści trak­cyjne – dzięki zasto­so­wa­niu sil­ni­ków trój­fa­zo­wych asynchronicznych, a zwrot (reku­pe­ra­cja) ener­gii do sieci trak­cyj­nej nastąpi pod­czas hamowania.

Zamówiony przez województwo pojazd powinien roz­wi­jać pręd­ko­ść co najmniej 160 km/h. Wyprodukowany Impuls 45WE pomie­ści ponad 500 osób, w tym 225 na miej­scach sie­dzą­cych (min. 195 miejsc stałych, min. 30 miejsc uchylnych) oraz co najmniej 20 rowerów.

Całkowity koszt zakupu pięciu Impulsów dla województwa pomorskiego to około 123 mln zł. Ponad 92 mln zł unijnego dofinansowania zł pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020. Aż 30,3 mln zł pochodzić będzie ze środków własnych samorządu województwa pomorskiego.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...