12.10.2010 12:08 0

Gdynia wspólnymi siłami walczy z przemocą w rodzinie

fot. Dorota Nelke

Wczoraj (11 października) w Urzędzie Miasta w Gdyni przedstawiciele gdyńskich władz, Sądu Rejonowego, Prokuratury Rejonowej oraz policji podpisali porozumienie dotyczące współpracy w pracach i zadaniach Zespołu Interdyscyplinarnego w Gdyni. Jednostka działa na rzecz walki z przemocą w rodzinie.

Porozumienie jest jednym z wymogów nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, która weszła w życie 1 sierpnia 2010 r. i nakłada na gminy obowiązek powołania Zespołu Interdyscyplinarnego.

Pierwszym krokiem realizującym zapisy ustawy było podjęcie 25 sierpnia 2010 r. uchwały Rady Miasta Gdyni w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gdyni (tekst: www.gdynia.pl/g2/2010_08/38587_fileot.doc ). Najprawdopodobniej w listopadzie Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni zostanie określony jego imienny skład.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego w Gdyni wejdą przedstawiciele: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zespołu Placówek Specjalistycznych, Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień, Komendy Miejskiej Policji, Wydziału Edukacji i Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Gdyni, Sądu Rejonowego (Wydziału Rodzinnego i Nieletnich, Wydziałów Karnych, Kuratorskiej Służby Sądowej) oraz Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Straży Miejskiej, Prokuratury Rejonowej.

Należy podkreślić, że w Gdyni wieloinstytucyjna współpraca nie jest niczym nowym i funkcjonowała (w trochę innej formule niż zapisy obecnej ustawy) już wcześniej.

Rejonowe i Wyjazdowe Zespoły Interdyscyplinarne, obecnie zgodnie z ustawą nazywane grupami roboczymi Zespołu Interdyscyplinarnego, funkcjonują w mieście już od 10 lat. W 1999 r. pojawiły się pierwsze zespoły interwencyjne złożone z pracownika socjalnego, policjanta i strażnika miejskiego. W ramach „Gdyńskiego Programu Pomocy Osobom Bezdomnym” zajmowały się one monitorowaniem miejsc tzw. niemieszkalnych, w których przebywały osoby bezdomne. Dzięki tym działaniom, szczególnie w okresie niskich temperatur, udało się nakłonić wiele osób do przeczekania zimy w schroniskach i noclegowniach.

Od 7 marca 2006 r., w wyniku podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy przedstawicielami miasta Gdyni a Komendą Miejską Policji, regularną działalność rozpoczęło siedem Wyjazdowych i siedem Rejonowych Zespołów Interdyscyplinarnych. Zespoły zajęły się szerszą grupą osób, głównie środowiskami zagrożonymi patologiami. Było to ściśle powiązane z wprowadzonym w mieście Policyjnym Programem Prewencyjnym – „Bezpieczna Przystań – Gdynia”.

Natomiast w listopadzie.2007 r. prezydent Gdyni, Komendant Miejski Policji, Prokurator Rejonowy oraz Prezes Sądu Rejonowego powołali do życia Powiatowy Zespół Wspólnie Przeciw Patologiom. Był on odpowiednikiem tej części obecnego Zespołu Interdyscyplinarnego (zgodnie z wymogami ustawy), która odpowiada za strategię i planowanie na poziomie powiatu.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...

Chcesz przeczytać więcej?

Wyłącz adblocka.

Dziękujemy :)


ODBLOKUJ NADMORSKI24