28.08.2013 10:05 0

Darmowe przejazdy dla rodzin wielodzietnych

W Biurze Obsługi Klienta Zarządu Komunikacji Miejskiej, ul. Kilińskiego 16 w Gdyni w godz. 10.30 - 18.00 przyjmowane są wnioski o wydanie Kart „Gdynia Rodzinna Plus”.

Karta przysługuje każdemu członkowi rodziny wielodzietnej zameldowanej w Gdyni pod wspólnym adresem, w której minimum jedno z rodziców jest w stanie udokumentować posiadanie co najmniej czworga dzieci własnych lub przysposobionych w wieku do 24 lat włącznie, pod warunkiem kontynuacji nauki przez te dzieci, które ukończyły 18 rok życia.

Wraz z wnioskiem, dostępnym także w BOK, należy przedstawić do wglądu następujące dokumenty:

  1. W przypadku rodziców - dowody tożsamości ze zdjęciem
  2. W przypadku wszystkich dzieci - akty urodzenia
  3. W przypadku dzieci pomiędzy 18 a 24 rokiem życia - aktualne legitymacje szkolne lub studenckie
  4. Potwierdzenie zameldowania na terenie Gdyni pod wspólnym adresem wszystkich osób wskazanych we wniosku
  5. Udostępnić, opisane imieniem i nazwiskiem, aktualne zdjęcia w formacie legitymacyjnym (w celu wyrobienia kart).

Rodzinom posiadającym ważny bilet rodzinny do dnia 28 lutego 2014 r. wydaje się Karty „Gdynia Rodzinna Plus” bez konieczności okazywania dokumentów wskazanych w pkt. 2, 3, 4.

Karty wydawane są dla dzieci w wieku powyżej czterech lat oraz gdy dziecko ukończy cztery lata w okresie ważności Karty.

Karty „Gdynia Rodzinna Plus” wydawane będą z okresem ważności: 01.09.2013 r. - 31.08.2014 r.

Karta wydawana będzie bezpłatnie dla każdego członka rodziny wielodzietnej. Prawo otrzymania Karty „Gdynia Rodzinna Plus” dla siebie, współmałżonka i dzieci, przysługuje jednemu z rodziców rodziny wielodzietnej, który okaże wymagane dokumenty. Karta upoważniać będzie do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji zbiorowej wyłącznie na liniach zwykłych w granicach Gdyni we wszystkie dni tygodnia w okresie ważności Karty. Koszt odtworzenia Karty „Gdynia Rodzinna Plus”, zagubionej lub zniszczonej w winy użytkownika wynosi 10 zł.

W przypadku zgłoszenia się w jednym dniu nadmiernej liczby rodzin, ubiegających się o karty, ich odbiór możliwy będzie w dniach następnych w godz. 17.00-18.00.

Karta „Gdynia Rodzinna Plus" jest elementem programu „Gdynia Rodzinna", przyjętego przez Rade Miasta w październiku 2012 r. Stanowi on kompendium realizowanej przez Miasto polityki rodzinnej.

Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...